Onderhoud

Reinigingsvoorschriften aluminium zetwerk voorzien van een poedercoating.

Algemeen:

Aluminium voorzien van een poedercoating heeft een lange levensduur. Om het fraaie uiterlijk te behouden is periodiek verwijderen van vuil beslist noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld eenvoudig worden gecombineerd met het reinigenvan de ruiten. De methode en de frequentie van deze reiniging zijn afhankelijk van de atmosfeer waarin de coatlaag (of werkstuk of gebouw) zich bevindt. Na elke reiniging met reinigingsmiddelen is het belangrijk het oppervlak met schoon water na te spoelen.

Frequentie van het reinigen:

Er is een duidelijke relatie tussen weinig beregende en sterk vervuilde materialen en corrosieplaatsen.

De kans op corrosie is groter wanneer er niet goed en niet vaak wordt gereinigd. De nabijheid van veel industrie en van de zee zal de aantasting van het coatwerk verder bevorderen. Zo zijn er vier situaties te onderscheiden die een andere reinigingsfrequentie noodzakelijk maken.

Situaties:

  • Normale omstandigheden.
  • Industriegebied of aan zee, binnen 20 km vanaf de kust.
  • Niet beregende delen, dus delen die niet via natuurlijke weg worden schoongehouden.
  • Combinatie van bovenstaande.

Reinigingsmethode:

Doorgaans kan worden volstaan met een van tevoren opgesteld reinigingsplan:

  • Verwijderen van grof vuil door middel van het afspuiten met leidingwater.
  • Benevelen met een neutraal of zwak alkalisch reinigingsmiddel en laten inwerken.
  • Handmatig de vuilaanslag van de ondergrond losmaken met behulp van ‘non-woven nylon’ handpad wit.
  • Vervolgens grondig naspoelen met leidingwater.

Reinigen

Producten die schuurkrassen of diepe krassen veroorzaken, zoals schuurpapier, staalwol en staalborstels, mogen niet worden gebruikt. De reinigingsmiddelen dienen chemisch neutraal te zijn met een pH tussen de 5 en 8. Dus geen alkalische middelen, zoals ammonia of soda, maar ook geen zure producten, zoals zoutzuur of fosforzuurhoudende reinigingsmiddelen.

Sterk verontreinigde objecten kunnen worden schoongemaakt met een polijstende cleaner. Deze schurende middelen mogen uiterst spaarzaam worden gebruikt als plaatselijk een zo sterke vervuiling is opgetreden dat de gewone reinigingsmethoden niet meer werken.

Een nabehandeling met een wasachtig product heeft als voordeel dat de glans wordt opgehaald en de laklaag meer vuil en waterafstotend wordt.

Reinigingsvoorschriften

 

 Situatie:  Frequentie:
 Normale omstandigheden, beregend   1 x per jaar
 Industrie / zeeklimaat   2 x per jaar
 Niet beregend   3 x per jaar
 Niet beregend en industrie- of zeeklimaat    4 x per jaar

                                                                  

            

                                        

                                                      

    

2- laags poedercoating

Door groei van industrie, verkeer en verandering van het klimaat wordt er steeds vaker geadviseerd om een 2-laags poedercoating aan te brengen. Een twee-laags systeem is van toepassing op matige tot sterk corrosieve omstandigheden zijnde projecten in agressieve of industriële gebieden en/of stadsgebieden.

Hieronder wordt verstaan :

Industrieel: omstandigheden met hoge vochtigheid, ultraviolette straling en chemische verontreiniging, waarbij rekening gehouden dient te worden met een verhoogde zuurneerslag. Dit resulteert voornamelijk in corrosie, te wijten aan zwaveldioxideaantasting, hetgeen in dit milieu gekarakteriseerd wordt door een gemiddeld zwaveldioxidegehalte dat hoger ligt dan 30 microgram per m3 lucht.

Kustgebied: omstandigheden met hoge vochtigheid, ultraviolette straling en neerslag van zout. Het corrosie proces wordt nog versterkt door met de wind meegevoerde stofdeeltjes. Dit milieu wordt gekarakteriseerd door een zoutgehalte van meer dan 12 milligram per liter regenwater. Met name projecten, die minder dan 20 kilometer van een kustlijn gelegen zijn, vallen onder deze omschrijving.

Stadsgebied: dichte bebouwing met woningen en kantoren, gecombineerd met de aanwezigheid van spoor- en/of tramlijnen en intensief motorvoer- tuigen verkeer, waar een corrosieve atmosfeer heerst met onder meer een gemiddeld SO2 - gehalte dat hoger ligt dan 30 microgram per m3 lucht en met aanwezigheid van ijzer- en koperdeeltjes in de lucht.

Projecten waarbij - semi permanente belasting door vocht en condens plaatsvindt; waarbij sprake is van een niet verregende situatie.